دسته بندی ها :
51Map-war-push-farm-th7-8-9-10-11

51 مپ وار ، پوش و فارم برای تان های 7 و 8 و 9 و 10 و 11

7 مپ برای تان هال 7


10 مپ برای تان هال 8


11 مپ برای تان هال 9


11 مپ برای تان هال 10


12 مپ برای تان هال 11