دسته بندی ها :
Clone Spell Change

? تغییرات افزایش ظرفیت اسپل کلون

? لول ۱ از ۲۰ به ۲۵

? لول ۲ از ۲۵ به ۲۸

? لول۳ از ۳۰ به ۳۲

? لول ۴ از ۳۵ به ۳۶

? لول ۵ جدید ۴۰

برچسب ها :